חוק למניעת העסקה במוסדות מסוימים של מי שהורשע באלימות כלפי ילדים וחסרי ישע

13 אוגוסט, 2023


ביום 2.8.2023 פורסם ברשומות חוק למניעת העסקה במוסדות מסוימים של מי שהורשע באלימות כלפי ילדים וחסרי ישע, תשפ"ג – 2023. החוק צפוי להיכנס לתוקף ביום 2.8.2024, למעט הוראה הנוגעת להקמת ועדת מומחים הצפויה להיכנס לתוקף ביום 2.2.2024.

על פי דברי ההסבר להצעת החוק, התכלית העיקרית של החוק היא להגביר את ההגנה על חסרי ישע וילדים שהן אוכלוסיות המועדות לפגיעה והתעללות. 

המחוקק מבקש באמצעות החקיקה להגביל את העסקתם במוסדות רלוונטיים של אנשים שהורשעו בפגיעה באנשים המשתייכים לאוכלוסיות אלו.

להלן יפורטו עיקרי החוק הרלוונטיים למעסיקים עליהם החוק צפוי לחול:

 1. החוק קובע כי חל איסור על מעסיקים בין בפועל ובין באמצעות קבלני כוח אדם, לקבל לעבודה ולהעסיק בין בתמורה ובין בהתנדבות, וכן לצרוך שירותים, מאדם שהורשע בעבירות אלימות או התעללות בילד או בחסר ישע שביצע בהיותו בגיר (החל מגיל 18).

  הגבלה זו חלה ביחס לעיסוק הכרוך בקשר קבוע או סדיר של טיפול, השגחה או אחריות לשלומם של ילדים או חסרי ישע.
 2. בהתאם לחוק, החובה חלה במוסדות הבאים:
  • "מעון לילדים, מעון יום ומשפחתון לילדים, גן ילדים, קייטנה, פנימייה, מועדונית או צהרון שבהם שוהים ילדים".
  • "מעון או מסגרת המשמשים למגורים או לטיפול בחסרי ישע, או מרכז עבודה שיקומי המיועד לחסרי ישע, ובכלל זה מסגרת שהיא מפעל מוגן, דיור מוגן מתוגבר, הוסטל, הוסטל לצעירים, הוסטל מתוגבר או הוסטל כוללני".
  • "בית חולים או מחלקה המיועדים לאשפוז חולים סיעודיים". המונח "חולה סיעודי" מוגדר בחוק באופן הבא: "חולה גריאטרי או תשוש נפש, לרבות חולה שמצב בריאותו ותפקודו ירודים כתוצאה ממחלה כרונית או מליקוי קבוע, הדורש מעקב רפואי מיומן במסגרת אשפוז, במשך 24 שעות ביממה לתקופה ממושכת".
  • "בית חולים כהגדרתו בחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991". הכוונה היא לבית חולים המיועד לאשפוז חולי נפש, או מחלקה פסיכיאטרית בבית חולים לחולי נפש או בבית חולים אחר.
 3. על פי החוק, לפני קבלת אדם בגיר לעבודה כאמור במי מהמוסדות הללו, על המעסיק לקבל את אישור המשטרה כי המועמד לעבודה לא הורשע בעבירות התעללות או אלימות כלפי ילדים וחסרי ישע, או אם הורשע שחלפה תקופת האיסור הקבועה בחוק ולחלופין שוועדת מומחים כהגדרתה בחוק פטרה את המועמד מהאיסור.
 4. ביחס לעובדים קיימים איסור ההעסקה והצורך בקבלת אישור משטרה כאמור יחולו החל מיום 2.11.2024 (בתום שלושה חודשים מכניסת החוק לתוקף). המשמעות היא כי לאחר כניסת החוק לתוקף, על המעסיק לדרוש מעובדיו הרלוונטיים להמציא אישור משטרה כאמור, לאחר שיספק להם מסמך כי הם מועסקים באותו מוסד, או לפנות בעצמו למשטרה לטובת קבלת אישורים בגין עובדיו הרלוונטיים.

  החוק קובע כי המשך העסקת העובדים מותנה בקבלת אישורי משטרה לגביהם.
 5. ביום 2.7.2024, חודש לפני מועד כניסתו של החוק לתוקף, על המעסיק להודיע לעובדים הרלוונטיים המועסקים אצלו, באמצעות מסירת הודעה בכתב והצבת שלט בולט במקום העבודה, על הוראות החוק, לרבות לעניין מועד תחילתם של האיסורים לפי החוק על מועסקים קיימים, הקמת ועדת המומחים ודרכי הפנייה אליה.
 6. מעסיק שהפסיק את העסקתו של עובד כתוצאה מיישום חובתו מכוח החוק ובשל כך העובד פוטר על-ידו, יהיה פטור ממתן הודעה מוקדמת לפיטורים לאותו עובד, המשמעות היא שהעסקת העובד תסתיים לאלתר לאחר מתן החלטה בכתב על הפיטורים.

  העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים לפי דין, אלא אם בית הדין לעבודה קבע כי הפיטורים היו בנסיבות מיוחדות, שאינן מצדיקות מתן פיצויי פיטורים, באופן מלא או חלקי.
 7. הורה ואחראי על ילד או על חסר ישע רשאים לבקש מהמוסד שיציג להם את אישור המשטרה לגבי כלל הבגירים שמועסקים במוסד, אם הילד או חסר הישע שוהה באותו מוסד או שההורה או האחראי מבקש כי הוא ישהה בו.
 8. לתשומת ליבכם, מעסיק (כאשר הגדרת מעסיק בחוק כוללת גם את מנהל המוסד) שיקבל לעבודה או יעסיק בגיר שהחוק אוסר על העסקתו, או יקבל בגיר לעבודה בטרם התקבל אישור המשטרה בעניינו או ימשיך את העסקתו ללא אישור כאמור (מעבר לשלושה חודשים מיום תחילת החוק ובלבד שבוצעה פנייה למשטרה לקבלת האישור במהלך פרק זמן זה); וכן מעסיק שיעביר לאחר הודעת סירוב או אישור שהתקבל מהמשטרה ביחס לאדם או שיעשה בהם שימוש בלתי חוקי, יהיה חשוף לסנקציות פליליות הכוללות עונשי מאסר וקנסות, לפי העניין וכמפורט בחוק.

אנו נשמח לעמוד לרשותכם לכל שאלה או הבהרה, וכן לסייע לארגונכם לעמוד בהוראות החוק. 

לקישור לנוסח החוק לחצו לספר החוקים

רוצים לדעת עוד?
צרו קשר

שירי מנשה

ראש מחלקת שיווק ופיתוח עסקי

מתן בר-ניר

יועץ תקשורת, OH! PR