תיקון לחוק הירושה במסגרת חוק ההסדרים

12 יוני, 2022


במסגרת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023 ("חוק ההסדרים"), נערכו שינויים משמעותיים בחוק הירושה התשכ"ה-1965 ("חוק הירושה").

תכלית השינויים היא הפחתת רגולציה והעברת סמכויות לרשמים לענייני ירושה ליתן צו ירושה או צו קיום צוואה, במקרים שבהם הם נדרשים כיום להעביר את הבקשה לבית המשפט לענייני משפחה, ובכך להקל על העומס בבתי המשפט לענייני משפחה ולקצר את משך הזמן למתן צווים.

בנוסף, בוטלה חובת הפיקוח השוטף של האפוטרופוס הכללי על מנהלי עיזבון, למעט במקרים חריגים אשר פורטו בתוספת לחוק, והפיקוח עבר לידי היורשים. 

להלן עיקרי התיקונים לחוק הירושה אשר ייכנסו לתקפם ב-1 ביולי 2023:

א. הרחבת סמכויות רשם הירושה

  • סעיף 68(ב) לחוק הירושה עוסק בבקשה לקיום צוואה שלא במקור (העתק צוואה). בעקבות התיקון לחוק, רשמי הירושה יהיו רשאים לקיים צוואות שאינן במקור, ולא לחייב העברת העניין לבית המשפט לענייני משפחה. 
  • במקרה שבו ניתן מחוץ לישראל צו קיום צוואה וצוואת המקור מוחזקת בידי הערכאה השיפוטית מחוץ לישראל, לא תידרש הגשת צוואת המקור ובית המשפט או הרשם לענייני ירושה יהיו רשאים ליתן צו המסתמך על צו הקיום הזר, ובלבד שהוא הוכח כנדרש לפי סעיף 30 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971.
  • סעיף 78 לחוק הירושה קובע את סמכות בית המשפט למנות מנהל עזבון, לפי בקשת צד מעוניין ואת סמכות הרשם לענייני ירושה לעשות כן כאשר הבקשה למינוי מוגשת בהסכמת כל הצדדים הנוגעים בדבר. התיקון לחוק מרחיב את סמכות הרשם לענייני ירושה למנות מנהל עזבון זמני, בהסכמת כל הצדדים, ובנסיבות המצדיקות זאת.

ב. העברת סמכות הפיקוח על מנהלי העזבון מידי האפוטרופוס הכללי ליורשים

  • מתוך תפיסה כי יורשים או זוכים על פי צוואה, הם בעלי העניין המרכזיים לעמידה על התנהלותו של מנהל עזבון בוטלה חובת הפיקוח השוטף של האפוטרופוס הכללי על מנהלי עזבון והעבירה אותה לאחריות היורשים וזאת למעט מקרים כאשר יש בין היורשים מי שנדרשת הגנה מיוחדת בעניינו (במקרים שיש מי מבין היורשים, אשר אינו מסוגל לדאוג לענייניו בעצמו ואין גורם מוסמך לעשות כן עבורו). 
  • נקבע כי חובות מנהל העזבון להגיש פרטה ותוספת פרטה לפי סעיף 84 לחוק הירושה, שומת כספי עזבון לפי סעיף 85 לחוק הירושה, או דין וחשבון וידיעות לפי סעיף 86 לחוק הירושה, תחול כלפי היורשים. עם זאת, נותרו מספר מקרים שבהם כן נותרה חובת פיקוח של האפוטרופוס הכללי אשר יפורטו בתוספת לחוק.
  • במקרים בהם נדרש מנהל העזבון להפקיד ערובה, הערובה תינתן לזכות היורשים או הזוכים על פי הצוואה (ולא לזכות האפוטרופוס הכללי) כך שהם יהיו אחראים לפעול למימושה, לפי הוראות בית המשפט.

חוזר זה הינו לעדכון כללי בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ קונקרטי. אנו נשמח לעמוד לרשותכם לכל שאלה או הבהרה, וכן בסיוע בניהול העזבון. 

עדכון זה נועד לשם מתן מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ או חוות דעת. מחלקת ניהול עושר משפחתי והעברה בין-דורית עומדת לרשותכם לכל שאלה בעניין זה ובתחומי העיסוק של המחלקה: עסקים משפחתיים, העברה בין דורית, עליה והתאזרחות, נאמנויות, פילנתרופיה והמגזר השלישי, משפחה וירושה.

רוצים לדעת עוד?
צרו קשר

שירי מנשה

ראש מחלקת שיווק ופיתוח עסקי

מתן בר-ניר

יועץ תקשורת, OH! PR