תזכיר חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)- תיקון , התשפ"ד 2024

21 ינואר, 2024


נבקש להביא לידיעתכם כי ביום 15.01.2024, פורסם להערות הציבור תזכיר חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(תיקון), התשפ"ד-2024 (להלן: "תזכיר החוק") ובמסגרתו מוצעים שינויים משמעותיים לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963 (להלן: "חוק מיסוי מקרקעין") אשר את עיקרם נציג להלן. כבר בתחילה נבהיר כי מדובר בתזכיר חוק בלבד ונוסחו טרם אושר.

ביטול מדורג של חישוב מס לינארי מוטב

נזכיר כי כיום, בהתאם לסעיף 48א(ב2) לחוק מיסוי מקרקעין, מוכר דירת מגורים מזכה שנרכשה לפני שנת 2014 ואשר אינה דירתו היחידה, זכאי ליהנות מחישוב מס לינארי מוטב כך שתקופת חישוב מס השבח תתחלק לשתי תקופות:

א. ממועד רכישת הדירה ועד ליום 1.1.2014 – מס השבח המיוחס לתקופה זו יהא פטור (להלן: "תקופת הפטור")

ב. מיום 1.1.2014 ועד ליום המכירה – מס השבח המיוחס לתקופה זו יחויב בשיעור מס של 25%

בהתאם לתזכיר החוק, מוצע לבטל בהדרגתיות את חישוב מס הלינארי המוטב כך ששיעור מס השבח בגין תקופת הפטור בשנת 2026 יהיה 5% ולאחר מכן יעלה בכל שנה ב-5% נוספים וזאת עד לשיעור של 25% בשנת 2030 ובכך למעשה יבוטל לחלוטין הפטור בחישוב הלינארי המוטב כאמור.

נציין כי לביטול חישוב המס הלינארי המוטב השלכות מהותיות מאוד. כך לדוגמא, בעלים של דירת מגורים מזכה אשר נרכשה על ידו בשנת 1980 וכעת מבקש למוכרה והיא אינה דירתו היחידה, נכון להיום ייהנה משיעור מס שבח משוקלל של 8% בעוד בהתאם למוצע בתזכיר החוק מס השבח יגיע לשיעור של 25% בשנת 2030.

כאמור, בהתאם לתזכיר החוק, ניתנה תקופת מעבר בה לא ישנה המצב המיסויי נכון להיום. לכן, ככל והתיקון יעבור, אנו מזמינים אתכם להתייעץ עם משרדנו ולבחון את מצבכם ככל והנכם מחזיקים דירות מלפני שנת 2014.

שיעור מס הרכישה על דירה שנייה

במסגרת תיקון מס' 98 לחוק מיסוי מקרקעין, נקבע כי עד ליום 31.12.2024, שיעורי מס הרכישה על דירה שאינה יחידה ישולם מס בשיעור 8% על שווי המכירה שעד 6,055,070 ש"ח ו-10% על חלק משווי המכירה שמעבר לכך. בהתאם לתזכיר החוק מוצע לעגן את שיעורי מס הרכישה האמור כהוראה קבועה בחוק ולבטל את הוראת השעה (כך ששיעורי מס הרכישה לא יחזרו לשיעורים מדורגים של 5%, 6%, 7%, 8% ו-10%) ללא התיקון המוצע.

שוב נציין כי עסקינן בתזכיר חוק אשר פורסם להערות הציבור בלבד ואין ודאות כלל כי יאושר בנוסחו המוצע כיום גם בחקיקה.

קראו את תזכיר החוק המלא

פרסום זה מוגש כשירות כללי ללקוחות וידידי המשרד ואינו תחליף לעצה משפטית פרטנית. איננו ממליצים לפעול על פי המידע המובא לעיל ללא קבלת עצה משפטית מגורמים מוסמכים, בהסתמך על העובדות והנסיבות הספציפיות של כל מקרה. אנו מזמינים אתכם לעמוד עמנו בקשר לפרטים נוספים ולייעוץ בקשר לבחינת תזכיר החוק והשלכותיו בנושאים פרטניים.

רוצים לדעת עוד?
צרו קשר

שירי מנשה

ראש מחלקת שיווק ופיתוח עסקי

מתן בר-ניר

יועץ תקשורת, OH! PR