עדכון מסים – כאשר חברת בת ישראלית משתתפת בהוצאות של חברת אם זרה בקשר להקצאת מכשירים הוניים לעובדיה

25 אוגוסט, 2022


עדכון זה עוסק במקרים שבהם חברת בת ישראלית משתתפת בהוצאות של חברת אם זרה בקשר להקצאת מכשירים הוניים לעובדיה, על ידי תשלום בין חברתי לחברת האם המקצה, ובדרך המוצעת להתמודד עם חשיפת המס שעלולה להתקיים במקרים אלה, על מנת שתשלום זה לא ייחשב כחלוקת דיבידנד החייבת בניכוי מס במקור בישראל.

פעמים רבות בקבוצות חברות רב-לאומיות, תשלום מבוסס מניות לעובדים נעשה שלא במכשירים ההוניים של החברה בה עובד העובד, אלא במכשיריה ההוניים של חברת האם הזרה (הישירה או הסופית) באותה קבוצה, ולעיתים אף במכשירים הוניים של חברות אחרות זרות בקבוצה. בדרך כלל, ככל שקיימת חברה נסחרת קבוצה, מכשיריה ההוניים (כגון אופציות או RSUs) יהיו אלה שיוענקו לאותם עובדים.
 
לעיתים, החברה המקצה הזרה מחייבת את החברה המעבידה הישראלית בתשלום עבור המכשירים ההוניים שהקצתה לעובדיה, וזאת במסגרת חיוב בין חברתי, כלומר הסדר Recharge.
 
בהקשר זה, בעקבות פסק דינו של ביהמ"ש העליון בעניין קונטירה (ע"א 943/16), פרסמה רשות המסים חוזר מקצועי ובמסגרתו הביעה את עמדתה הרשמית לגבי המקרים שבהם תשלום כאמור שמבצעת החברה המעבידה הישראלית במסגרת הסדר Recharge יהווה שיפוי לחברה המקצה הזרה בגין הוצאות שכר בהן נשאה, ובאילו מקרים עלול אותו תשלום להיות מסווג כדיבידנד המחולק לחברה המקצה הזרה, הכפוף לחובת ניכוי מס במקור בישראל. לצורך כך, החוזר כולל רשימה של תנאים מצטברים אשר צריכים להתקיים כדי שאותו תשלום יסווג כשיפוי בגין הוצאות שכר ולא כחלוקת דיבידנד.  
 
במסגרת תנאים אלה, נדרש, בין היתר, כי אותו תשלום יעשה מכוח הסכם Recharge שנחתם בין החברה המקצה הזרה לחברה המעבידה הישראלית, אשר נחתם טרם הענקת המכשירים ההוניים לאותם עובדים. כמו כן, יתר התנאים שנקבעו באותו חוזר צריכים להשתקף בהסכם ה-Recharge, במידת האפשר.  
 
יוער, כי בהתאם לסעיף 102 לפקודת מס הכנסה, בהקצאת המכשירים ההוניים לעובדי החברה המעבידה הישראלית, תותר לחברה המעבידה הוצאת שכר לצורכי מס בשל ההקצאות הללו, וזאת בהתקיימות תנאים מסוימים וכתלות בסכומי ההשתתפות שבהם חויבה אותה חברה מעבידה בשל התחייבותה לחברה המקצה. גם היבט זה צריך להשתקף בהסכם ה-Recharge, ככל שרלוונטי.

למחלקת המסים במשרדנו ניסיון רב בתחום זה ונשמח לסייע בהקשר זה כלהלן:

א. בחינת הקצאות המכשירים ההוניים שנעשו עד כה בקבוצה הרב-לאומית וכיצד נעשה החיוב הבין חברתי בגין הקצאות אלה, ככל שנעשה, ובחינת השלכות עמדת רשות המסים, כפי שהובעה בחוזר המקצועי, ביחס אליהן, תוך התייחסות לכל אחד מסוגי המכשירים ההוניים שהוקצו והחלטות מיסוי מקדמיות שניתנו ביחס אליהן על ידי רשות המסים, ככל שניתנו.

ב. הכנת הסכם ה-Recharge, המעגן את החיוב הבין חברתי האמור, תוך התייחסות לכלל התנאים הנדרשים, על מנת שתשלום הבין חברתי לא יסווג כחלוקת דיבידנד החייב בניכוי מס במקור בישראל.

ג. ליווי וייעוץ שוטף בכל שאלה שתעלה בנושא. 

רוצים לדעת עוד?
צרו קשר

שירי מנשה

ראש מחלקת שיווק ופיתוח עסקי

מתן בר-ניר

יועץ תקשורת, OH! PR