טיוטת תקנות הירושה (תיקון), התשפ"ג-2023

6 אוגוסט, 2023


בהמשך לתיקון מס' 18 לחוק הירושה אשר נכנס לתוקפו ב-1 ביולי 2023, פרסם משרד המשפטים להערות הציבור את טיוטת תקנות הירושה (תיקון), התשפ"ג-2023.

כזכור, עניינו המרכזי של תיקון 18, הוא העברת סמכויות לרשמים לענייני ירושה, ליתן צו ירושה או צו קיום צוואה, במקרים שבהם נדרש בעבר להעביר את הבקשה לבית המשפט, וכן ביטול חובת הפיקוח השוטף של האפוטרופוס הכללי על מנהלי עיזבון והעברתו ליורשים, למעט במקרים אשר פורטו בתוספת השנייה לחוק.

להלן פירוט התיקונים העיקריים המוצעים לתקנות:

  • תבוטל הדרישה לפרסם את דבר הגשת בקשה למתן צו ירושה ובקשה למתן צו קיום צוואה בעיתון יומי, ובמקום זאת הפרסום יתבצע באתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי; הפרסום יכלול הזמנה להגשת כתב התנגדות בתוך תקופה של שבועיים מיום הפרסום או תקופה ארוכה יותר, לפי קביעת הרשם לענייני ירושה.
  • הגשת פרטה לאפוטרופוס הכללי תעשה באופן מקוון, ובמקרים המפורטים בחוק הירושה.
  • בתיקי עזבון קיימים, פרטה ודוחות שהגיש מנהל העיזבון לאפוטרופוס הכללי לפני יום ה-1.7.2023, יהיה עליו להמציאם ליורשים, אם לא עשה כן בעבר, במועד הגשת הדוח הבא שעליו להגיש.
  • במקרים בהם מוגשת התנגדות לבקשה למתן צו ירושה או לבקשה למתן צו קיום צוואה, המתנגד יידרש להמציא את כתב ההתנגדות ישירות לבעלי הדין ולא באמצעות מסירת מספר עותקים לרשם לענייני ירושה, כפי שנדרש היום.
  • אם מוגשת בקשה לתיקון צו ירושה או צו קיום צוואה, על המבקש להמציא עותק מהבקשה לכל היורשים או הזוכים בצוואה, לפי העניין ולהזמינם להשיב לבקשה בתוך 14 יום מיום המצאתה.

לחצו כאן לעיון בטיוטת התקנות.

רוצים לדעת עוד?
צרו קשר

שירי מנשה

ראש מחלקת שיווק ופיתוח עסקי

מתן בר-ניר

יועץ תקשורת, OH! PR