חרבות ברזל | חוק דחיית מועדים

22 אוקטובר, 2023


ביום 18.10.2023 פורסם בספר החוקים חוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), התשפ"ד-2023. 

חוק זה נוצר על רקע האירועים הביטחוניים הפוקדים את ישראל מאז יום 7 באוקטובר 2023, בעקבותיהם הכריז שר הביטחון על מצב מיוחד בעורף בשטח המדינה כולה, הוכרז בצה"ל על מבצע "חרבות ברזל" וועדת השרים לענייני ביטחון לאומי החליטה על נקיטת פעולות צבאיות משמעותיות, בהתאם לסעיף 40 לחוק יסוד: הממשלה.

נוכח אירועים אלה ושיבוש שגרת חייהם של אזרחי המדינה כולה, הושפעה יכולתם של רבים לקיים את התחייבויותיהם המשפטיות במועד, בין אם מדובר בהיעדר הזמינות והפניות הנדרשות לצורך מילוי התחייבויותיהם המשפטיות ובין אם מדובר ביכולתם של אלו לעמוד בהן בעת הזו.

לפיכך, עלה הצורך בקידום תיקון חקיקה זמני במסגרת הוראת שעה, ותכליתו להוות פתרון משפטי לדחיית מועדים בחוזה, בפסק דין או בתשלום לרשות ציבורית לתקופה שמיום 7 באוקטובר 2023 (פרוץ האירועים) ועד ליום 7 בנובמבר 2023 ("התקופה הקובעת").

תשומת ליבכם לכך כי החוק לא פותר את הקשיים במילוי התחייבויות של כלל האוכלוסייה, אלא רק לאלו אשר מנויים במפורט במסגרת החוק. 

להלן נסקור את עיקרי החוק:

תחולת ההסדר – מיהו אדם הזכאי לדחיית מועד

החוק חל על (1) חיילים בשירות סדיר; (2) שוטרים; (3) כבאים; (4) סוהרים (ביחידות מבצעיות וביטחוניות מסוימות); ו- (5) חיילי מילואים, ככל שאלו המנויים בסעיפים (1) עד (5) שירתו במהלך התקופה הקובעת, כולה או חלקה. 

החוק חל בנוסף על (6) מי שהיה שבוי, חטוף או נעדר במהלך התקופה הקובעת, כולה או חלקה; (7) מי שאושפז בבית חולים לתקופה של שבעה ימים לפחות בשל פציעה שנגרמה לו בתקופה הקובעת כתוצאה מפעולת איבה; (8) עובד או מתנדב בהיקף פעילות המקביל למשרה מלאה בגוף הצלה; וכן (9) אלו שהתגוררו, ערב תחילתה של התקופה הקובעת, בישובים שפונו לאור המצב הביטחוני (בצפון ובדרום), כמפורט בתוספת לחוק.

החוק חל בנוסף גם על (10) עיזבון של אדם שנפטר ומנוי בפסקאות שלעיל (למעט סעיף 9 שלעיל); (11) בן זוג של כל אחד מהגורמים המפורטים לעיל, ככל שהוא אחראי לחיוב יחד עמם; וכן (12) חברה שיש לה חמישה בעלי מניות לכל היותר, אם בעל מניות בה הוא אדם המנוי בפסקאות (1) עד (6) ו-(9) לעיל והוא מחזיק 50% מאמצעי השליטה בה, או שותפות אשר אדם המנוי בפסקאות כאמור משתתף בניהול עסקיה ושולט ב-50% לפחות מנכסיה.

דחיית תשלומים לרשויות

על פי החוק, במקרה בו חל, במהלך התקופה הקובעת, מועד לתשלום לרשות, שחב בו אדם הזכאי לדחיית במועד, יידחה המועד בשלושים ימים.

תחת סעיף זה, מדובר על דחייה של תשלומי חובה שהם מס, היטל או אגרה וכן קנסות, לכל רשות מרשויות המדינה, רשות מקומית וגופים אחרים הממלאים תפקיד ציבורי על פי דין, לרבות תאגידי מים וביוב. 

יודגש כי ההסדר לא יחול על מועד לתשלום עיצום כספי, תשלומי מזונות ותשלום על פי חוזה עבודה.

דחיית חיובים שנקבעו בחוזה

(א) החוק קובע כי אם נקבע מועד לביצוע פעולה על פי חוזה (לרבות שטר חליפין, שטר חוב ושיק), והאדם שעליו לבצע פעולה זכאי לדחיית מועד כאמור, המועד לביצוע הפעולה יידחה בשלושים ימים ממועד החיוב המקורי, ובלבד שהאדם שהזכאי או מי מטעמו הודיע על כך לצד שעמו התקשר בחוזה. 

(ב) במצב בו אדם הזכאי לדחיית מועד התחייב לעשיית פעולה שהיא נמשכת על פי טיבה (למשל, ביצוע פעולה בטווח זמנים כלשהו שכולו או חלקו חל בתוך התקופה הקובעת), יוארך המועד לסיומה של אותה תקופה בשלושים יום.

יודגש כי במקרים שתוארו לעיל, דחיית המועד לא תיחשב כהפרת חיוב בחוזה, ולא ניתן יהיה לגבות ריבית פיגורים. 

הוראות ההסדר לאיחולו על (1) מועד לפעולה לפי חוזה שנכרת במהלך התקופה הקובעת; (2) חוזה שבו כל הצדדים זכאים לדחיית מועד; (3) תשלום ששולם לפי יום תחילת החוק; ו-(4) עסקת תשלומים באשראי, כאשר הנכס או השירות סופקו במלואם למשלם טרם מועד התשלום, שחל בתקופה הקובעת.

דחיית חיובים על פי פסק דין חלוט או החלטה סופית

על פי החוק, כי במצב בו נקבע בפסק דין חלוט או בהחלטה סופית של גוף או אדם בעל סמכות שפיטה מועד לעשיית פעולה בידי אדם הזכאי לדחיית מועד, והמועד האמור חל בתקופה הקובעת, יידחה המועד בשלושים יום מהמועד המקורי שנקבע לביצוע הפעולה. 

יודגש כי לא מדובר על מועדים שנקבעו במסגרת ניהול ההליך עצמו, שכן ביחס למועדים אלו מסור שיקול הדעת לבית המשפט.

הארכת התקופה הקובעת

שר הביטחון רשאי, בהסכמת שרי המשפטים והאוצר, ובהתייעצות עם שר הפנים ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, להאריך בצו את התקופה הקובעת או את תקופת הדחייה (העומדת על 30 ימים על פי החוק כעת), ובלבד שתום התקופה הקובעת לא יהיה מאוחר מיום 31.12.2023.

רוצים לדעת עוד?
צרו קשר

שירי מנשה

ראש מחלקת שיווק ופיתוח עסקי

מתן בר-ניר

יועץ תקשורת, OH! PR