השקעת כספים לפי ייפוי כוח מתמשך

22 מאי, 2022


לאחרונה, פרסם האפוטרופוס הכללי נייר עמדה מתוקן, בנושא השקעת כספי ממנה על ידי מיופה כוח, לפי ייפוי כוח מתמשך שנכנס לתוקף. להלן נסקור בקצרה את טיבו של ייפוי כוח מתמשך, ויתרונותיו; ולאחר מכן נפרט בדבר ההנחיות העדכניות הנוגעות להשקעת כספי ממנה מכוח ייפוי כוח מתמשך.
 
ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם כשיר משפטית, מעל גיל 18, להסדיר היום את הניהול העתידי של ענייניו הרכושיים, האישיים והרפואיים, כאשר לא יוכל לטפל באלה בעצמו (לדוגמא במצב מחלות זקנה וכל מוגבלות שעלולה לפגוע בעתיד בכושר השיפוט).
 
באמצעות ייפוי כוח מתמשך, אדם יכול לבחור מיופה כוח, שיהיה מוסמך לפעול בשמו בעתיד. לרוב, מדובר בהסדר משפטי המבוסס על בחירה אישית של הממנה, במסגרתו מיופי כוח מתמנים על סמך יחסי קרבה ואמון (לדוגמא: בן או בת זוג וילדים של הממנה). 
 
הסדר משפטי זה נכנס לתוקפו במסגרת תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962. תיקון אשר מבטא תפיסה חברתית, אשר שמה במרכז את זכותו של אדם לחיות את חייו בהתאם לבחירותיו ורצונו, גם אם יכולתו או כשרותו המשפטית הוגבלה. 
 
ייפוי כוח מתמשך יכול להוות תחליף למינוי אפוטרופוס לאדם כאשר מתעורר צורך בכך. מינוי אפוטרופוס הוא הליך מורכב יותר, הכרוך בפנייה לבית המשפט לענייני משפחה ובפתיחת הליך מתאים, לרבות קבלת תסקיר ממשרד הרווחה בדבר המינוי.

בשל העומס המוטל על לשכות הרווחה, הליך מינוי קבוע של אפוטרופסות עלול להיות ממושך. לאחר המינוי, מוטלת על האפוטרופוס חובת דיווח לאפוטרופוס הכללי לצרכי פיקוח, דבר הכרוך בטרחה.

הבקשה למינוי אפוטרופוס מוגשת בשלב שבו האדם בעניינו מבוקש המינוי כבר אינו כשיר, מה שעלול להביא למצב לפיו האפוטרופוס שימונה, הוא אינו בהכרח זה שאותו אדם אשר מונה לו אפוטרופוס היה בוחר בו לכתחילה לתפקיד.
 
לעריכת ייפוי כוח מתמשך יתרונות בולטים. באמצעות כלי משפטי זה מתאפשר לאדם הממנה להחליט היום, על הפקדת נושא קבלת ההחלטות לגביו בעתיד בידי אדם אחר, עליו הוא סומך, ולפי בחירתו. בייפוי הכוח המתמשך יכול הממנה למנות מיופה כוח אחד או מספר מיופי כוח, וכן לקבוע תחומי אחריות נפרדים לכל אחד מהם.

בייפוי כוח מתמשך הממנה יכול לקבוע הוראות האם מיופי הכוח יפעלו במשותף או בנפרד. ניתן למנות בייפוי הכוח המתמשך גם מיופה כוח חליפי, על מנת להבטיח את המשך קיום רצון הממנה, מקום בו מסיבה כלשהי מיופה הכוח המקורי שנבחר לא יוכל לבצע את תפקידו. 
 
הממנה יכול גם לקבוע בייפוי הכוח מנגנון של 'אדם מיודע' – אשר יקבל דיווחים ממיופה הכוח על פעולות שבוצעו בעניינו של הממנה. אפשרות נוספת היא לקבוע כי האפוטרופוס הכללי יפקח על מיופה הכוח.

ניתן לכלול בייפוי הכוח המתמשך הנחיות מקדימות לפיהן על מיופה הכוח לפעול, וכן לקבוע הוראות והגבלות על מסירת מידע לקרובי משפחה. מדובר בהליך רצוני, פשוט ומהיר.
 
יתרון נוסף שבעריכת ייפוי כוח מתמשך, ביחס למינוי אפוטרופוס – נוגע לחופש פעולה בדבר השקעות כספים. בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, כספי אדם שמונה לו אפוטרופוס, במידה שאינם דרושים לצרכיו השוטפים, יושקעו בדרכים שנקבעו בתקנות או בדרך עליה הורה בית המשפט.

תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (דרכים להשקעת כספי חסוי), תש"ס-2000, מתוות דרך ספציפית להשקעת כספי חסוי בנכסים בנקאיים ובניירות ערך, או בדרך של מסירתם לאפוטרופוס הכללי לשם השקעה לפי הוראות שבחוק. כל השקעת כספים בדרך אחרת – מצריכה קבלת אישור בית המשפט מראש.

מקום בו מדובר בהשקעת כספי חסוי בסכום העולה על כמיליון ש"ח – האפוטרופוס שמונה יידרש לקבלת אישור בית המשפט להשקעה, זולת אם דרך ההשקעה היא במסירת הכספים לידי האפוטרופוס הכללי. 
 
להבדיל מהשקעת כספי אדם שמונה לו אפוטרופוס, בחוק ובתקנות לא מצויה הסדרה ייעודית מפורשת להשקעת כספי ממנה בידי מיופה כוח, לאחר שייפוי הכוח נכנס לתוקפו
 
בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, נקבעו פעולות המצריכות גם ממיופה כוח וגם מאפוטרופוס שמונה על פי צו לקבל אישור מראש של בית המשפט לעניינים מסוימים, לדוגמא: עסקה במקרקעין.

בתוך פעולות אלה, המצריכות קבלת אישור בית המשפט מראש, מצויה הוראת סל בדבר 'פעולה משפטית אחרת' ששוויה עולה על 500,000 ₪ (אם ניתנה הסמכה מפורשת בייפוי הכוח או במסמך הנחיות מקדימות) או על 100,000 ₪ (אם לא ניתנה הסמכה מפורשת).

האפוטרופוס הכללי נדרש לשאלה האם השקעת כספים של ממנה באמצעות מיופה כוח – מהווה 'פעולה משפטית אחרת' המצריכה אישור בית המשפט.

עד לאחרונה, עמדת האפוטרופוס הכללי הייתה כי לאור תכלית ההוראות בכל הנוגע למיופה כוח ומרחב שיקול הדעת שניתן לו בדין, השקעת כספי ממנה במסגרת ייפוי כוח מתמשך שערך, אינה נכללת בגדר 'פעולה משפטית' המחייבת אישור בית המשפט.

עם זאת, בשל הלקונה בחוק בכל הנוגע להשקעת כספי ממנה, עמדת האפוטרופוס הכללי הייתה, עד לאחרונה, כי בנסיבות מסוימות (אשר פורטו בנייר עמדה קודם) מיופה כוח צריך יהיה לקבל אישור והוראות מבית המשפט לגבי ביצוע השקעות. 
 
לאחרונה, ביום 8.5.2023, פרסם האפוטרופוס הכללי נייר עמדה מתוקן בנושא זה. נייר העמדה המתוקן מאפשר למיופה הכוח פעולה נרחבת וחופשית יותר בכל הנוגע להשקעות כספי הממנה. בתמצית, על פי נייר העמדה המתוקן מיופה כוח, שלא ניתנה לו הנחייה או הגבלה ספציפית בכל הנוגע להשקעות בייפוי הכוח, יהיה מוסמך להשקיע את כספי הממנה בהתאם לשיקול דעתו וללא כל הגבלה – לא באשר לאופן השקעת הכספים ולא באשר לסכום השקעת הכספים. זאת, ללא צורך באישור בית המשפט.

אם קיימות בייפוי הכוח המתמשך הגבלות בנודע להשקעות הכספים – מיופה הכוח יוכל לפעול בהתאם לקביעתו של הממנה, ולפי המגבלות שציין.

באחריות מיופה הכוח להפעיל את שיקול הדעת שניתן לו לגבי השקעת כספי הממנה באופן מושכל כך שיבטיח כי יינתן מענה ראוי לצרכי הממנה, בהתחשב בהיקף נכסיו וסוגיהם, ולטובת שמירת הקרן והבטחת הפירות.

ככל שמצב הממנה מאפשר זאת, ואם ניתן לברר את דעתו בנושא – באחריות מיופה הכוח לשמוע את הממנה, לשתף אותו ולהיוועץ בו בכל הנוגע להשקעת הכספים.

נייר עמדה המתוקן הנ"ל תקף בנוגע לכלל ייפוי הכוח המתמשכים – הן כאלה שכבר נכנסו לתוקף והן כאלה שהופקדו וטרם נכנסו לתוקף, והכול עד לתיקון תקנות בנושא.

חשוב לדעת כי ייפוי כוח מתמשך יכול להיערך רק באמצעות עורך דין, שעבר הסמכה מיוחדת והוסמך לכך מטעם האפוטרופוס הכללי.

רוצים לדעת עוד?
צרו קשר

שירי מנשה

ראש מחלקת שיווק ופיתוח עסקי

מתן בר-ניר

יועץ תקשורת, OH! PR