דיני תחרות – נייר עמדה בנושא גילוי דעת 2/22

8 ינואר, 2023


סעיף 46(ב) לחוק התחרות הכלכלית, תשמ"ח-1988 ("החוק") קובע את החובה של כל אדם (לרבות חברה) למסור לממונה על התחרות ("הממונה"), לפי דרישתה, מידע ומסמכים שלדעתה יש בהם כדי להבטיח או להקל את ביצועו של החוק. סמכות זו פורשה בפסיקה בהרחבה והרחבת השימוש בסמכות זו, לצד הגידול הניכר בהיקף המידע הנאגר בידי התאגיד ועובדיו, עוררו שאלות משפטיות ומעשיות מורכבות.

ביום, 4 בספטמבר 2022, פרסמה הרשות לשימוע ציבורי את טיוטת גילוי דעת 2/22 בעניין קבלת מידע ברשות התחרות והעיון בו על ידי גורמים שאינם מוסרי המידע ("הטיוטה").

בטיוטה הרשות מפרטת לראשונה את עמדתה בקשר עם היבטים מעשיים הנובעים מסמכותה לאיסוף מידע ומסמכים וכן מציגה את מדיניותה ביחס לסוגיות שונות העולות בקשר עם סמכות זו, לרבות בקשר עם מתן גישה למידע ולמסמכים שנאספו ברשות מצדדים שלישיים למי שזכאי להגיש ערר על החלטת הרשות. לסקירה על עיקרי טיוטת גילוי הדעת ראו מזכר לקוחות קודם בנושא. 

נוכח החשיבות העקרונית והמעשית של טיוטת גילוי הדעת להתנהלות של חברות רבות במשק, הגישה מחלקת דיני תחרות במשרדנו נייר עמדה מפורט במסגרת השימוע הציבורי.

נייר העמדה מצביע על קשיים משמעותיים העולים מעמדת רשות התחרות ומציע הסדרים מעשיים אלטרנטיביים, שמאזנים לדעתנו בצורה טובה יותר בין האינטרס באכיפה יעילה של דיני התחרות ובין אינטרסים לגיטימיים של נמעני דרישות הנתונים.

נייר העמדה מתייחס, בין היתר, לצורך לעצב את דרישת המידע של הרשות בהתחשב גם בטיב העניין הנבחן, מידת חשיבות המידע לגיבוש החלטה, היקף המשאבים ומידת ההכבדה הכרוכה בהיענות לדרישה, רגישות המידע ומידת הפגיעה באינטרסים לגיטימיים של מוסרי המידע להגן על מידע מסחרי רגיש שלהם.

מודגש בעמדה הצורך להעניק וודאות משפטית לנמעני הדרישה כי אינם חשופים לסנקציות מצד רשות התחרות, אם פעלו במאמץ סביר ובתום לב להיענות לדרישת הרשות במלואה. כן הוצעו מנגנונים להגנה על סודות מסחריים, תוך הדגשת הקושי המשפטי והמעשי הנובע מסירוב גורף של הרשות להכיר בהשחרה של מידע מסחרי רגיש שאינו רלוונטי לנושא הדרישה (לקריאת נייר העמדה).​

רשות התחרות צפויה לפרסם את העמדות שהתקבלו במסגרת השימוע הציבורי בימים הקרובים ואנו מעודדים לקוחות שמעוניינים להשתתף בשימוע הציבורי ליטול בו חלק פעיל.

מסמך זה הינו מידע כללי המוגש כשירות ללקוחותינו ואינו מחליף יעוץ משפטי פרטני.
למידע נוסף, צרו קשר:

רוצים לדעת עוד?
צרו קשר

שירי מנשה

ראש מחלקת שיווק ופיתוח עסקי

מתן בר-ניר

יועץ תקשורת, OH! PR