בנק ישראל מאפשר לחברות פינטק להתחבר למערכות התשלומים המפוקחות

25 יוני, 2022


בישראל פועלות מספר מערכות תשלומים מפוקחות, בהתאם לחוק מערכות תשלומים, התשס"ח-2008. זה"ב של בנק ישראל ומערכת זיכויים, חיובים והעברות תשלומים של חברת מס"ב, הן הידועות יותר, אך קיימות מערכות מפוקחות נוספות: מערכת תשלומים מידיים (Faster Payment) של מס"ב, שנפח הפעילות שלה ילך ויגדל, מערכת שירותים בכרטיסי חיוב ומערכת למשיכת מזומן ומידע בכספומטים של חברת שב"א ועוד.

שוק התשלומים בישראל עובר בשנים האחרונות תהליכים משמעותיים וכך גם הרגולציה המאסדרת את התחום. בעת האחרונה קיימת התעניינות גוברת והולכת של חברות פינטק וגופים אחרים שאינם תאגידים בנקאיים, המבקשים לספק שירותי תשלום בישראל.

גופים אלו, זקוקים לגישה למערכות התשלומים לצורך ביצוע פעולות, כגון סליקה, הנפקת אמצעי תשלום, העברות תשלומים, ניהול חשבון תשלום וכד'. במקביל, מוצעים לעיתים על ידי גופים אלה, שירותים פיננסים נוספים, כמו הענקת הלוואות, חיסכון, המרת מט"ח ועוד.

על רקע זה, מפרסם בנק ישראל את "מדריך הגישה למערכות התשלומים המפוקחות בישראל". על פי הודעת בנק ישראל מיום 21.6.2023, המדריך, המיועד לחברות פינטק, ישראליות או בין-לאומיות ולגופים חוץ-בנקאיים אחרים, המבקשים להצטרף למערכות הליבה לצד הבנקים, נועד לשקף להם את החלופות השונות לפעילות במערכות התשלומים בישראל ואת התנאים והדרישות לכך, כדי שיוכלו לבחור את המודל המתאים להם ולהקל את תהליך ההצטרפות.

כמו כן, ניתן למצוא במדריך רקע ופירוט על התפקידים של כל מערכת ומערכת, אופן הפעילות שלה וה- use cases הרלוונטיים אליהם.

תנאי הסף להשתתפות בכל אחת ממערכות התשלומים המפוקחות:

  1. רישיון – נדרש רישיון רלוונטי כגון רישיון למתן שירות בנכס פיננסי, רישיון סולק, תאגיד עזר בנקאי וכו' או פטור מרישיון (ככלל גופים הפטורים מרישיון יוכלו לפעול באמצעות גישה עקיפה בלבד).
  2. קוד זיהוי – יש לקבל קוד זיהוי מבנק ישראל ולעמוד בתנאים הרלוונטיים.
  3. מודל גישה – לכל אחת מהמערכות הוגדרו רבדי גישה המתייחסים להיבטים טכנולוגיים, משפטיים ועסקיים שונים והמשתתפים יוכלו לבחור את מודל הגישה המתאים להם, בהתאם לתנאים החלים עליהם לגבי כל רובד.
  4. פתרון סליקה – יש לבחור את פתרון הסליקה ולעמוד בתנאי הפתרון הנבחר. למשל מתחבר חוץ-בנקאי יוכל לפתוח חשבון סליקה עצמאי בזה"ב, אם יעמוד בתנאי הגישה והחיבור לזה"ב, אך יצטרך לאפס את החשבון בסוף כל יום. לחילופין יוכל לקבל ייצוג ממשתתף אחר ולסלוק את פעילותו באמצעות אותו משתתף בחשבון הסליקה שלו.

בנוסף, מפרט המדריך גם את התנאים הנוספים החלים לגבי כל סוג מערכת ומדגים מקרים חריגים שבהם יאפשר הפיקוח חריגה מאותם תנאים.

גופים זרים

בנק ישראל מאפשר גישה למערכות התשלומים המפוקחות גם לנותני שירות בינלאומיים. זאת, בכפוף לכך שהם עומדים בתנאי תקנות הפטור לפי סעיף 3(7) לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) (פטור מחובת רישוי), תשפ"ג-2022, אפילו אם טרם קיבלו רישיון בישראל.

התנאי המרכזי הוא קיומו של רישיון מתאים, שניתן לנותן השירות הזר על ידי המאסדר במדינה מוכרת, דהיינו – אנגליה, מדינות האיחוד האירופי או ארה"ב.

הגדלת היצע ומגוון השירותים הפיננסיים בישראל והגדלת מספר נותני שירותי התשלום, כאשר הוא נעשה בצורה זהירה ולאחר מחשבה, מגבירה את התחרות בשוק שירותי התשלום בישראל. בהנחה שהגברת התחרות נעשית בד בבד לשמירה על יציבות המערכת הפיננסית, מהלכים אלו ישפרו את מצבו של צרכן השירותים בישראל.

אף שמהלך זה של פתיחת גישה למערכות התשלומים המפוקחות, לגופים חדשים על ידי בנק ישראל, הוא מהלך מתבקש, הוא כלל אינו טריוויאלי וטומן בחובו אתגרים רבים. מהלך זה וצעדים נוספים שמובילים בנק ישראל, רשות ניירות ערך והמאסדרים האחרים, מספקים הזדמנויות עסקיות לחברות פינטק וגופים המבקשים להעניק שירותים פיננסיים בישראל ולהציע פתרונות תשלום חדשניים, תוך צמצום התלות במערכת הבנקאית.

המשרד ערוך לתת ייעוץ ולסייע לגופים הפועלים בתחום.

למדריך הגישה מיוני 2023 לחץ כאן >>

מדריך הגישה כפוף לשינויים ועדכונים של בנק ישראל וניתן לעיין בו באתר האינטרנט של בנק ישראל.

[1] המדריך עוסק בהצטרפות למערכות תשלומים המפוקחות על ידי הפיקוח על מערכות תשלומים בבנק ישראל. המדריך אינו מתייחס למערכות תשלומים מפוקחות אחרות כגון מסלקת השיקים. כמו כן המדריך אינו מתייחס לשירותי ייזום תשלום המוסדר במסגרת בנקאות פתוחה.

רוצים לדעת עוד?
צרו קשר

שירי מנשה

ראש מחלקת שיווק ופיתוח עסקי

מתן בר-ניר

יועץ תקשורת, OH! PR