Yamit Shastel

ימית שסטל

צוות אדמיניסטרטיבי
מגדלי עזריאלי, מנחם בגין 132, תל אביב
Yamit Shastel